Smlouva o obchodní spolupráci pro SEO služby

uzavřená podle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodního zákonníka v platném znění mezi (dále jen ,,Smlouva“):

Poskytovatel:       

poctiveseo s.r.o.                
                229 Zákamenné 029 56
                IČO: 47 166 517
                zapsaný v obchodním registru Okresního soudu Žilina,
                oddíl: Sro, vložka číslo: 59113/L
                bank. spojení: Fio banka
                IBAN: SK20 8330 0000 0029 0069 2195
                BIC: FIOZSKBAXXX
                zastoupený: Martin Balko- konatel
                Emailová adresa: info@poctiveseo.sk
                Telefonní kontakt: +421908049780

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Objednatel:

         ............................................................................
                ............................................................................
                IČO: ...................................................................
                zapsaný v ..........................................................
                bankovní spojení ..............................................     
                IBAN: ................................................................
                BIC: ...................................................................
                Emailová adresa: ...............................................
                Telefonní kontakt: ............................................
                 

                (dále jen  „Objednatel“)

                (dále společně „smluvní strany“)
                

I.Úvodní ustanovení

Poskytovatel je podnikatelem v oblasti poskytování služeb „SEO“ sloužících k poradenství, podpoře, optimalizaci a aktualizaci webu pro vyhledávače, zahrnující postupy, metody a strategie, pomocí kterých je Objednateli umožněno být zobrazován ve vyhledávači výše ve výsledcích vyhledávání. Díky poskytované službě Objednatel zvyšuje viditelnost svého webu v internetových vyhledávačích pro zadávané klíčové slovo (dále jen „poskytované služby“ nebo „SEO“).

Objednatel je jakákoli fyzická osoba (podnikatel) či právnická osoba, která projeví zájem o poskytované služby Poskytovatele.

II.Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je činnost Poskytovatele, která bude spočívat zejména dle dohody a výběru z následujících možností:

 • Analýza klíčových slov, návrh poskytovaných služeb, vypracování strategie (základní nebo hloubková)
 • SEO analýza konkurentů a nepřetržité sledování
 • SEO audit webu (základní, hloubkový)
 • Návrh obsahové a SEO strategie
 • Technické SEO (skripty, kódy a další)
 • Optimalizace vstupní stránky, obsahu a klíčových slov na webu
 • Analýza výkonu webu
 • Analýza, strategie a plánování profilu webových stránek a zpětných odkazů
 • Zvyšování pravděpodobnosti pro zlepšení pozic webu v Google vyhledávání
 • Budování zpětných odkazů pro posilování Ranků webu
 • Outreach a systematické cílené oslovování relevantních webů, dohadování spolupráce s relevantními weby a návrhy vhodných článků pro partnerské weby, samotná tvorba článků, následné opravy a korekce, finální kontrola článku, následná kontrola funkčnosti odkazů, evidence...
 • Dosah (cílené oslovení příslušných webových stránek pro možnost publikovat a získat zpětné odkazy)
 • Výkaznictví
 • Řízení a monitorování příležitostí ke zlepšení výsledků
 • Kontaktování třetích stran (blogy, webové stránky, sociální platformy)
 • Další činnosti související v oblasti poskytování služeb „SEO“ na základě dohody s Objednatelem

III.Odměna

Smluvní strany se dohodly na odměně pro Poskytovatele, která bude ve výši určené na základě hodinového tarifu Poskytovatele. Výpočet odměny bude stanoven ve smyslu hodinového tarifu Poskytovatele násobená počtem odpracovaných hodin konkrétním zaměstnancem Poskytovatele.

Poskytovatel bude poskytovat služby ve smyslu:
a, hodinových sazeb:
50 Eur/hod.,
20 Eur/hod.,
16 Eur/hod.,
10 Eur/hod.

b, Podle dohodnutého rozpočtu (bez dph):
XXX Eur měsíčně (např. 500 Eur bez DPH)

Při objednávce na 12 měsíců s platbou předem získává Objednavatel 13-tý měsíc zdarma.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby pro Objednatele ve smyslu uváděného hodinového tarifu či vybraných balíků služeb podle bodu 2 tohoto článku, avšak částky Poskytovatele jsou orientačně stanoveny a mohou se lišit v rozmezí 50 Eur, vzhledem k tomu, že předem není možné stanovit přesně rozsah práce. Objednatel uzavřením této Smlouvy toto ujednání bere na vědomí a souhlasí s možným odlišením konečné ceny za poskytnuté služby s odchylkou v rozmezí 50,- EUR.

Poskytovatel písemně, emailovou komunikací určí Objednateli konkrétní z uváděných sazeb nejpozději při uzavření této Smlouvy.

Výši odměny v případě publikace článků na externích portálech, si smluvní strany určí písemně (například emailovou komunikací) samostatně po následné dohodě.

Objednatel je povinen zaplatit odměnu ve stanovené výši podle tohoto článku Smlouvy do 14 dnů od vystavení faktury na základě Poskytovatelem vystavené faktury. Poskytovatel vystaví Objednateli fakturu do 15 dnů v následujícím kalendářním měsíci od data poskytnutí služeb.

Faktura vystavená Poskytovatelem musí mít náležitosti obchodní listiny ve smyslu Obchodního zákoníku a náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou, faktury vystavené Poskytovatelem, zaplatit úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s jejím zaplacením.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel souhlasí s poskytováním služeb pro Objednatele podle této Smlouvy, které se budou neustále přizpůsobovat potřebám a rozvoji „SEO“ aktivit.

Poskytovatel si tímto vyhrazuje právo upravit dílčí úkoly a metody jednotlivých výstupů poskytnutých služeb v co nejlepším zájmu pro Objednatele. Objednatel bude písemně nebo telefonicky informován o jakékoli změně výkonu a důvodech, které vedly k tomuto rozhodnutí Poskytovatele.

Poskytovatel může převést, účtovat nebo uzavřít subdodavatelskou smlouvu či jinak nakládat se svými vlastními právy nebo povinnostmi podle této Smlouvy bez předchozího souhlasu Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje vykonávat ode dne podpisu této smlouvy činnosti podle článku II. této Smlouvy s vynaložením odborné péče, v dobré víře a v zájmu Objednatele.

Poskytovatel je povinen řídit se při výkonu svých činností podle článku II. této Smlouvy pokyny Objednatele a chránit přitom jeho zájmy.

Poskytovatel se zavazuje posílat pro Objednatele na jeho emailovou adresu pravidelné měsíční reporty, jejichž obsahem bude například shrnutí zrealizovaných prací, výsledky SEO aktivit Poskytovatele, případný vývoj a faktory, které na to mají vliv a další jiné informace.

Poskytovatel je vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které se dozví od Objednatele a třetích osob při vykonávání činností dle čl. II. Smlouvy.

V případě, že nastane skutečnost, která znemožní Poskytovateli vykonávat jeho činnosti ve smyslu článku II. Smlouvy, je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli.

Poskytovatel je povinen pečlivě uschovávat a opatrovat podklady a dokumenty, které po dobu trvání této Smlouvy obdržel od Objednatele v souvislosti s výkonem své činnosti ve smyslu této Smlouvy, a po ukončení Smlouvy je povinen tyto podklady a dokumenty neprodleně vrátit Objednateli.

Poskytovatel má nárok na odměnu za podmínek dohodnutých v článku III. této smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn po uzavření Smlouvy a po písemně uděleném souhlasu Objednatele zveřejnit logo Objednatele jako svého klienta.

V.Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel souhlasí s tím, že si přečetl a akceptoval jako závazná práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytnout informace, přístup a pomoc, které Poskytovatel může důvodně požadovat, aby měl dostatek času na poskytování služeb.

Objednatel je zároveň zodpovědný za přesnost informací, které poskytne. Objednatel jmenuje osobu za zástupce pro komunikaci s Poskytovatelem a zároveň Objednatel bude v kontaktu v souvislosti s poskytováním služeb.

Objednatel se zavazuje, že zaplatí Poskytovateli odměnu ve lhůtě dle dohodnutých platebních termínů.

Objednatel na základě měsíčně zasílaných reportů od Poskytovatele dle bodu 6 čl. IV této Smlouvy, má právo požádat Poskytovatele (písemně na emailovou adresu Poskytovatele nebo telefonicky) o vysvětlení k zaslanému měsíčnímu reportu ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho zaslání. V případě, že Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů od zaslání reportu nepožádá Poskytovatele o vysvětlení nejasností v zaslaném reportu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky (resp. její poměrné části) v případě nespokojenosti se službami.

Objednatel je oprávněn pověřit i jiné osoby se stejným obsahem předmětu této Smlouvy.

Objednatel má možnost písemně udělit Poskytovateli souhlas, na základě kterého je Poskytovatel oprávněn po uzavření Smlouvy zveřejnit logo Objednatele jako svého klienta.

VI.Trvání a ukončení Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vypovědět písemnou výpovědí ve formě emailu s předmětem zprávy “UKONČENÍ spolupráce”, bez uvedení důvodu ve výpovědní lhůtě v délce trvání jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

Smluvní strany se dohodly, že mají právo ukončit Smlouvu zasláním písemného oznámení druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k písemnému oznámení o ukončení Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že písemné oznámení bude učiněno:

 • Zasláním písemného oznámení na emailovou adresu Poskytovatele. V tomto případě je Objednatel povinen neprodleně oznámit i telefonicky (nebo formou sms zprávy), že na uvedenou emailovou adresu Poskytovatele zaslal písemné oznámení o ukončení Smlouvy.
 • Zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

Ve výjimečných případech mají strany právo okamžitě ukončit Smlouvu v případě, že:

 • druhá strana se dopustila porušení této Smlouvy a porušení nelze napravit. V tomto případě bude mít druhá strana právo ukončit Smlouvu, pokud strana, která porušila svou činnost, neodstraní svá porušení do 14 dnů od přijetí písemného oznámení.
 • jedna ze stran vstupuje do konkurzu nebo likvidace.

Je-li Smlouva ukončena, Poskytovatel nadále poskytuje služby a Objednatel je nadále povinen zaplatit odměnu (případně část odměny určené podle hodinového tarifu Poskytovatele) během výpovědní lhůty. Objednatel bude povinen Poskytovateli uhradit odměnu i za dohodnuté dodatečné služby, které byly poskytnuty na žádost Objednatele a ještě nebyly zaplaceny.

V případě okamžitého ukončení Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli část odměny určené podle hodinového tarifu Poskytovatele za služby, které provedl do ukončení Smlouvy.

VII.Záruka garance a zodpovednost za škodu

Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí druhé Smluvní straně porušením povinností uvedených v této Smlouvě.

Objednatel garantuje:

 • Zaplatit Poskytovateli odměnu podle této Smlouvy v době splatnosti.
 • Dodržovat licenční podmínky pro všechny položky, které jsou poskytovány nebo udržovány.
 • Dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující přenos dat.
 • Nepoužívat služby poskytované pro nezákonné nebo neoprávněné účely, narušit jiné uživatele, služby nebo zařízení, šířit počítačové viry
 • Nepožadovat služby od žádného ze zaměstnanců Poskytovatele nebo subdodavatelů po dobu trvání této smlouvy a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení.

Poskytovatel garantuje:

 • Poskytovat služby, které mají být poskytovány podle této smlouvy profesionálním způsobem a to zejména odborně školenými zaměstnanci s průmyslovými normami.
 • Všechny záruky, ať už výslovné nebo zákonné.

Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nemůže nést odpovědnost za výsledky činností, které jsou mimo jeho kontrolu. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad změnami pravidel nebo algoritmů vyhledávačů.

Objednatel akceptuje skutečnost, že vyhledávače a platformy třetích stran mohou kdykoli dle vlastního uvážení ovlivnit způsob zobrazení obsahu webových stránek, stránek a domény, a proto stránky Objednatele mohou ztratit pořadí nebo být vyloučeny z výsledků vyhledávání dle uvážení vyhledávačů.

Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za akce a algoritmy těchto vyhledávačů a platforem.

Za předpokladu, že Poskytovatel splní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, Objednatel souhlasí s tím, že nebudou poskytnuty žádné náhrady nebo slevy za negativní vliv na část jakéhokoli vyhledávače.

Poskytovatel bude Objednateli po dobu trvání smlouvy průběžně poskytovat odborné poradenství v souvislosti se službami.

Podepsáním této Smlouvy Objednatel potvrzuje, že Poskytovatel neposkytl žádné záruky týkající se hodnocení webových stránek Objednatele ve vyhledávačích, které jsou mimo rozsah a kontroly.

Objednatel dále souhlasí, že:

 • Přebírá výhradní odpovědnost za zajištění dodržování jakýchkoli regulačních, právních nebo smluvních závazků souvisejících s podnikáním včetně údajů o zákaznících a informací, které se poskytují třetím stranám.
 • Poskytovatel se může podílet na implementaci potřebných systémů, služeb a funkcí pro dosažení souladu, ale Objednatel je výhradně zodpovědný za konečné výsledky a přijatá opatření.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli ušlé zisky nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, škody, náklady, náklady nebo jiné nároky v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze Smlouvy. Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Objednateli nebo jakékoli jiné osobě za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody za ztrátu zisků nebo výnosů z údajů vyplývajících z této Smlouvy nebo souvisejících s touto Smlouvou, a to ani v případě, že je upozorněn na možnost možné ztráty nebo škody.

VIII.Vyšší moc-vis maior

S výjimkou finančních závazků za již poskytnuté plnění neodpovídá žádná smluvní strana v případě následné nemožnosti plnění za zpoždění nebo chybu při výkonu, které jsou následkem vyšší moci za předpokladu, že postižená strana bude o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu a vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění důsledků takové situace.

Za vyšší moc se považují zejména: selhání napájení, selhání isp, občanské nepokoje, akty škodlivých počítačových programů (viry, trojské koně, červi, škodlivá makra aj.), požáry, povodně, bouře, zemětřesení a jiné nehody, teroristické činy, vládní opatření, epidemie a jakákoli jiná událost mimo kontrolu.

IX.Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Obě strany se zavazují, že po dobu trvání Smlouvy si mohou navzájem sdělovat důvěrné informace. Obě strany souhlasí s tím, že nebudou používat důvěrné informace poskytnuté druhou stranou s výjimkou plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Obě strany zachovávají důvěrnost informací a nezveřejňují informace žádné třetí straně, pokud je druhá strana písemně nepovolí.

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran.

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení.

Platně uzavřená Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou způsobilé vlastními úkony nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu.

Smluvní strany poté, co se s obsahem Smlouvy důsledně seznámily jejím přečtením, prohlašují, že obsahu Smlouvy porozuměly, Smlouva byla uzavřena na základě projevu jejich svobodné a vážné vůle, v určité a srozumitelné formě, Smlouva nebyla uzavřena v tísni, a ne za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran a na znak souhlasu, tuto Smlouvu dobrovolně na všech stejnopisech podepsali.

 


V ..............................., dne .................                             V ..............................., dne .................


    
Poskytovatel:                                 Objednatel:

 

.....................................................                .......................................................
poctiveseo s.r.o.                        XXX