Webová stránka gsgroup.sk je firemná web prezentácia spoločnosti. Stránka ponúka služby a riešenia spoločnosti akými sú vývoj a programovanie online web aplikácií. Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi web stránky u a preto prevádzkovateľ portálu prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje.

Prevádzkovateľ web stránky spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Global Services Slovakia s.r.o., Topoľčianska 1, Bratislava 851 05, IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26636/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Sprostredkovateľ osobných údajov
DIR - LINE s. r. o., Bakošova 2101/30, Bratislava 841 03, IČO: 44 023 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99019/B. 
(ďalej len „sprostredkovateľ“) 
Sprostredkovateľ poskytuje na základe zmluvy pre prevádzkovateľa služby ako externé spracovanie účtovníctva, externé spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
 
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.gsgroup.sk pre prístup do demo verzie, pre konzultácie, pre kontaktovanie, pre nasadenie a poskytnutie služieb spoločnosti.
 
Rozsah spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, tituly, telefón, e-mail a celá kontaktná adresa. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky wwwgsgroup.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.
 
Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:
    • Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,
    • Právo na opravu osobných údajov,
    • Právo na vymazanie osobných údajov,
    • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
    • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
    • Právo na odvolanie súhlasu,
    • Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá pre používanie cookies 
Stránka www.gsgroup.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.
 
Zmena zásad 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresu a informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.gsgroup.sk.
 
V Bratislave dňa 22.2.2021

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár

eLearningové riešenia na mieru

Custom-made information and reservation systems

Development and deployment of custom-made information and reservation systems to automate your processes.

Tvorba kurzov na mieru

Web application development and programming of intranet solutions

We offer programming of web applications and intranet applications according to the required functionality of the client.

Vzdelávanie a rozvoj

Portal and eCommerce solutions

Complex portal and eCommerce solutions with e-shop for your product offer on the internet.

Let´s stay in contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Icon

Phone

+421 915 722 546

Icon

E-mail

Icon

Address

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2024 © Naprogramované vlastným CMS systémom